Konflikty v rodinných firmách – výzkumný projekt

Projekt Rodinné konflikty v rodinných firmách: Předpoklady vzniku, důsledky a moderátory financovaný Grantovou agenturou České republiky na období 2020 – 2022 s registračním číslem GA20-04262S je v současnosti největším aktuálním výzkumným projektem Katedry strategie Vysoké školy ekonomické v Praze. Projekt navazuje na předchozí výzkum v oblasti odpovědného vlastnictví. Projekt byl schválen Etickou komisí pro vědu a výzkum Fakulty podnikohospodářské VŠE.

Co je cílem projektu? Cílem projektu je zkoumat vztahy mezi příčinami konfliktů a efekty různých druhů konfliktů v rodinných firmách. Zaměřujeme se nejen na ekonomické výsledky, ale i o vliv konfliktů na rodinu i úspěch podnikatele.

Koho zkoumáme? Kdo je naší cílovou skupinou? Do výzkumu jsou zařazovány české rodinné firmy.

Sběr dat pro výzkum: Sběr dat pro výzkumné šetření probíhá formou dotazování metodou CAWI – online dotazníku. Z každé cílové firmy je třeba získat odpovědi alespoň od dvou rodinných příslušníků, pokud je možné, tak více, aby bylo možné provést analýzu na více úrovních (firemní, vztahové).

Očekávaný přínos projektu: Porozumění tomu, jaké faktory vedou ke vzniku konfliktů a jaké jsou jejich důsledky, pomůže prevenci a zmírnění negativního dopadu konfliktů na rodinu i rodinnou firmu.

Řešitelský tým:

Aktuální stav projektu: V současné době probíhá sběr dat ve spolupráci s agenturou IPSOS.