Firmy s více vlastníky – výzkumný projekt

Projekt Privátně vlastněné firmy s více vlastníky: role rodiny a odpovědného vlastnictví financovaný Grantovou agenturou České republiky na období 2017 – 2019 s registračním číslem GA17-10948S je v současnosti největším výzkumným projektem Katedry strategie Vysoké školy ekonomické v Praze.

Co je cílem projektu? Hlavním cílem projektu je lépe porozumět tomu, jak chování a postoje vlastníků přispívají k výkonnosti privátně vlastněných (neobchodovaných) firem s více vlastníky a jak k tomuto vztahu případně přispívá další ekonomicky velmi významná skupina vlastníků – rodina. Výzkumná otázka projektu by stručně zněla „Jak významně vlastníci ovliňují chování firem?“ a „Je vliv vlastníků rozdílný mezi rodinnými a nerodinnými firmami?“.

Koho zkoumáme? Kdo je naší cílovou skupinou? Do výzkumu jsou zařazovány náhodně vybrané firmy, které splňují tyto parametry: 1) společnost s ručeným omezením nebo akciová společnost, 2) s minimálně dvěma vlastníky, 3) s minimálně 10 zaměstnanci, 4) se sídlem v České republice,  5) vlastníci s celkovým podílem 50 % – 100 % jsou vždy české fyzické osoby. Zjednodušeně řečeno: české akciovky a eseróčka s alespoň dvěma vlastníky a více než 10 zaměstnanci.

Sběr dat pro výzkum: Sběr dat pro výzkumné šetření probíhá formou telefonického dotazování. Z každé náhodně vybrané cílové firmy je třeba telefonicky hovořit s výkonným ředitelem (CEO) či majitelem. Sběr dat pro nás zajišťuje firma IPSOS s. r. o.

Očekávaný přínos projektu: Většina výzkumných aktivit v oblasti managementu je zaměřena na zkoumání vlivu vedoucích/řídících pracovníků a zaměstnanců, ale vlastníci jako takoví zůstávali zatím přehlíženou (sociální) skupinou. Věříme, že tímto projektem ukážeme, jakou roli vlastníci jako sociální skupina mohou hrát ve firmách, které vlastní, a v konečném důsledku jak mohou posilovat a nebo oslabovat jejich konkurenceschopnost. Ve výzkumu chceme analyzovat, které postoje a chování vlastníků, jsou pro firmu z hlediska konkurenceschopnosti významné a zda je tento vliv vlastníků rozdílný v rodinných a nerodinných firmách. Výsledky projektu tak přispějí i k lepšímu porozumění problematice správy společností, které nejsou obchodované na burze a pro které nejsou vyžadovány žádné formální struktury správy společnosti.

Řešitelský tým: prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. (garant výzkumu), doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D., doc. Ing. et Ing. Ondřej Machek, Ph.D., MBA, Ing. Martin Jurek, Ph.D., doc. Ing. Aleš Kubíček, Ph.D., Ing. Petra Štamfestová, Ph.D. a prof. Lorraine Uhlaner z prestižní francouzské EDHEC Business School.

Aktuální stav projektu: Od října 2018 do roku 2019 probíhal sběr dat formou telefonického dotazování. Za vybraný dotazník jsme nabídli mimo jiné 250 CZK s tím, že alternativně částku zašleme jako dar SOS vesničkám. Nyní probíhá příprava druhé vlny dotazování.