Základní informace

Doktorské studium je nejvyšším typem vysokoškolského vzdělání. Studenti doktorského studia vykonávají na katedře vědeckou činnost, při které využívají kvantitativních i kvalitativních vědeckých metod ke studiu vývoje organizací a získávání udržitelné konkurenční výhody. Díky studiu nejnovějších poznatků v oboru a samostatné vědecké práci se naučí řešit složitě strukturované problémy, kterým čelí řídící pracovníci, což jim mimo jiné umožní naučit se formulovat a implementovat strategii organizací v současném složitém a nejistém ekonomickém prostředí.

Mezi výzkumná témata, která katedra strategie rozvíjí, patří zejména:

  • strategie podniku, internacionalizace, strategické kooperace, fúze a akvizice,
  • strategické myšlení a tvorba scénářů,
  • hodnocení výkonnosti a due dilligence,
  • správa společností,
  • zájmové skupiny, ekonomické a neekonomické cíle organizace, sdílení hodnot,
  • podnik a jeho role ve společnosti,
  • rodinné firmy,
  • transformace, restrukturalizace a insolvence.

Výsledky výzkumu doktorandi průběžně publikují v recenzovaných časopisech a prezentují na mezinárodních konferencích.

Interní doktorandi se kromě výzkumné a publikační činnosti podílejí na výuce předmětů katedry, při které se naučí své znalosti předávat, a jako řádní členové katedry se účastní i dalších pedagogických a organizačních aktivit.

Máte-li zájem o více informací o doktorském studiu na katedře strategie, neváhejte nás kontaktovat.

Informace o přijímacím řízení (na stránkách fakulty)

Témata disertačních prací v rámci doktorského studia na katedře podnikové ekonomiky reflektují výzkumné zaměření katedry. Školiteli jsou všichni docenti a profesoři působící na katedře.

Studenti doktorského studia se naučí vědecky pracovat, analyzovat a hodnotit empirická data. V průběhu studia jsou doktorandi  zapojováni do řešení výzkumných úkolů, aktivně se zúčastňují konferencí a seminářů a publikují v recenzovaných časopisech. Studenti prezenční formy studia se také podílejí na výuce a organizaci předmětů garantovaných katedrou.

Absolventi jsou připravováni zejména na působení v oblasti vědy a ekonomického výzkumu a ve vzdělávání, případně na řídící funkce v soukromé i veřejné sféře. Ukončení studia je realizována státní doktorskou zkouškou a úspěšnou obhajobou doktorské disertační práce.