Dva rozhovory se členy katedry v letních vydáních Konkursních novin

V posledních dvou nejnovějších číslech Konkursních novin vyšly rozhovory na insolvenční témata.

Luboš Smrčka poskytl obsáhlý rozhovor pro červnové číslo, kde mimo jiné popsal detailně aktuální projekty, činnost a personální složení Centra pro restrukturalizace a insolvence.

V článku také zmínil, že „před deseti lety bylo celé řešení úpadku (formální i neformální) považováno většinou lidí účastnících se rozhodovacích procesů především za právní problém. Dnes převládá spíše ekonomický pohled na celou problematiku.

V červencovém čísle byl zveřejněn rozhovor s Jaroslavem Schönfeldem, v němž reagoval na aktuální problematiku přijetí směrnice o preventivních restrukturalizacích, o které se vyjádřil v tom smyslu, že „si ji nelze představit jako konkrétní text s řešením té které situace, dává pouze určité obecné mantinely či rámec (v tomto případě daleko obecnější než je zvykem). Stanovuje určité cíle, které mají národní legislativy splňovat, ale mechanismy, jak toho dosáhnout jsou popsány velmi vágně.“