Státní zkoušky

Termíny SBZ

termíny na červen 2018 jsou již vypsané v InSIS

Odevzdání BP do 14. 5. 2018

obhajoby dle kateder nejpozději však do 22. 6. 2018.

Termíny SBZ pro reprobanty se vypíší pravděpodobně na 28 a 29. 8. 2018

V září se termíny SBZ nevypisují.

Odevzdání BP do 19. 9. 2018

Obhajoby BP v říjnu 2018

Obecné informace

Bakalářské studium se ukončuje řádným složením státní závěrečné zkoušky, která se skládá z následujících částí:

 • státní zkouška ze studijního oboru,
 • obhajoba bakalářské práce.

Student se hlásí na každou část státní závěrečné bakalářské zkoušky prostřednictvím ISIS. Každá část zkoušky je jednoznačně identifikována prostřednictvím svého identu, který student nalezne ve svém studijním plánu. Podrobné informace o struktuře, doporučené literatuře apod. jednotlivých částí státních závěrečných zkoušek lze nalézt v ISIS v sekci Studijní informace pod odkazem Veřejný katalog předmětů zadáním příslušného identu.

Struktura státní závěrečné bakalářské zkoušky z oboru Podniková ekonomika a management je:

Ident Název studijní povinnosti EC Skupina
DIP_B Obhajoba bakalářské práce 3 oSZ
PHM* Státní zkouška ze studijního oboru 3 oSZ
*PHS pro studenty, kteří neměli 3MG214 Spotřební chování
(přihlašování ošetřeno v ISIS)

Státní zkouška ze studijního oboru

Pro přihlašování se na státní závěrečnou zkoušku z oboru se postupuje následujícím způsobem:

 1. Student, který plánuje skládat státní zkoušku ze studijního oboru v daném semestru, si zkoušku registruje stejně jako mimosemestrální kurz přes ISIS: Moje studium – Portál studenta – Mimosemestrální kurzy. Tento kurz musí být registrován v tom semestru, ve kterém student plánuje zkoušku skládat.
 2. Jakmile budou vypsány jednotlivé termíny, student se následně zapisuje na konkrétní termín – bez volby termínu není na zkoušku řádně zapsán.
 3. Až po splnění všech podmínek pro skládání státní zkoušky (tj. 174 kreditů ve struktuře předepsané studijním plánem včetně dvou zápočtů za tělesnou výchovu – viz čl. 17 Studijního a zkušebního řádu) si student prostřednictvím ISISu podá elektronickou žádost svoji studijní referentce (Portál studenta – Moje studium – Podání elektronické žádosti na studijní oddělení). V žádosti uvede, že splnil/a všechny podmínky pro složení státní zkoušky a že žádá o potvrzení možnosti zkoušku skládat. Studijní referentka zkontroluje, zda jsou v ISIS skutečně splněny všechny studijní povinnosti, uzavře  studium a žádost elektronicky schválí.
 4. Student si elektronicky schválenou žádost vytiskne.
 5. Student se v daném termínu dostaví na státní zkoušku a přinese si sebou vytištěnou schválenou žádost jako doklad o splnění všech podmínek pro řádné složení státní závěrečné zkoušky. Bez vytištěné schválené žádosti nelze státní zkoušku skládat.

Zadání a obhajoba bakalářské závěrečné práce

Podmínkou pro konání obhajoby bakalářské práce je její zpracování a řádné odevzdání. Obhajoby bakalářských prací se konají průběžně během celého akademického roku.

Studentům důrazně doporučujeme se na obhajobu přihlásit dříve než ve zkouškovém období posledního semestru studia.

Postup zadávání a obhajob bakalářských závěrečných prací je následující:

  1. Student si promyslí téma, kterému by se rád věnoval, a dohodne se s akademickým pracovníkem Fakulty podnikohospodářské, do jehož odborného zaměření téma spadá, zda by mu práci mohl vést (příp. si vybere z nabízených témat v ISIS).
  2. Vedoucí bakalářské práce v součinnosti se studentem zadává do ISISu nejpozději 3 měsíce před plánovanou obhajobou téma práce, cíle („Zásada 1“), přínosy („Zásada 2“), osnovu („Zásada 3“) a vybrané publikace, ze kterých práce vychází. Následně student práci s vedoucím pravidelně konzultuje. Pokyny ke struktuře bakalářské práce jsou v sekci Bakalářská práce.
  3. Před odevzdáním práce je nutné po dohodě s vedoucím práce navrhnout oponenta práce. Roli oponenta bakalářské práce může zastávat vysokoškolsky vzdělaný odborník pro danou tématiku. Nesmí jít samozřejmě o osobu blízkou či spřízněnou ve vztahu ke studentovi.
  4. Student, který plánuje obhajovat bakalářskou práci v daném semestru, si obhajobu registruje stejně jako mimosemestrální kurz přes ISIS: Moje studium – Portál studenta – Mimosemestrální kurzy. Tento kurz musí být registrován v tom semestru, ve kterém student plánuje obhajobu.
  5. Student se následně přes ISIS zapisuje na konkrétní termín obhajoby, který je vypsaný katedrou, na které má zadanou práci. Termíny obhajob se vypisují průběžně během celého semestru.
  6. Student odevzdá přes ISIS elektronickou verzi práce. Řádné elektronické odevzdání práce (pouze v .pdf formátu po konverzi z .doc či .docx) musí být potvrzeno hlášením: „Potvrzeno korektní vložení u odevzdané práce – Elektronická verze závěrečné práce byla odevzdána a bylo potvrzeno její korektní vložení. Proces vkládání je tímto ukončen. Práce již nemůže být modifikována.
  7. Student odevzdává vytištěnou bakalářskou práci nejpozději do data uvedeného na stránkách kateder. Odevzdává se:
   • 1x vytištěná práce (stačí kroužková vazba),
   • a vytištěná stránka z ISISu o korektním vložení elektronické verze práce NEBO automatický email potvrzující korektní vložení práce do ISIS.
  8. Student má nejpozději 3 pracovní dny před obhajobou v ISIS k dispozici posudek vedoucího práce a posudek oponenta. S posudky se seznámí a připraví si odpovědi na případné dotazy z posudků.