Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Konference „Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí“

Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta podnikohospodářská / Katedra podnikové ekonomiky uspořádala mezinárodní vědeckou konferenci v rámci projektu IGA2 „Rozhodující aspekty vývoje konkurenceschopnosti podniků a národních ekonomik v globálním hospodářském systému

Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí

26. října 2012
Rajská budova 101
Nám. W. Churchilla 4, Praha 3

Konference byla pořádána pod záštitou rektora VŠE prof. Ing. Richarda Hindlse, CSc., Dr. h. c.

Hlavní závěry mezinárodní vědecké konference

Mezinárodní vědeckou konferenci „Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí“ (Factors of Business Prosperity in the Local and Global Environment) uspořádala 26. října 2012 Katedra podnikové ekonomiky Vysoké školy ekonomické v Praze v rámci výzkumného projektu IGA 2 (VŠE IP 300040)„Rozhodující aspekty vývoje konkurenceschopnosti podniků a národních ekonomik v globálním hospodářském systému“. Konference se uskutečnila s laskavou podporou jeho magnificence, rektora Vysoké školy ekonomické v Praze, pana prof. Ing. Richarda Hindlse, CSc., Dr.h.c.

V roli hlavních řečníků se představil mimo jiné viceguvernér České národní banky Mojmír Hampl, ředitel sekce podnikání Ministerstva průmyslu a obchodu Vladimír Bártl či majitelé a podílníci významných českých firem, které již mají ve svém oboru globální vliv – například Jiří Kočárek, předseda představenstva a majitel firmy EcoGlass, a.s., Jan Hora, majitel firmy J. H. Juwel, Ing. Jan Hora, spol. s r.o. nebo Martin Málek, společník a finanční ředitel ComAp, spol. s r.o. S aktuální situací ohledně defaultů firem a občanů v České republice vystoupil Jiří Rajl, výkonný ředitel LLCB.

„Jednalo se o poměrně ojedinělou možnost poslechnout si názory a myšlenky řady českých podnikatelů a manažerů, kteří se svými projekty a společnostmi přerostli hranice státu i kontinentu a utkávají se nyní na stejných globálních trzích s nadnárodními koncerny,“ uvedla předsedkyně vědeckého výboru konference prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

Vedle společného plenárního jednání se vědci zabývali prací v sekcích, mimo jiné i v jedné specializované na otázky vývoje insolvencí a také v další, která se vyznačovala významnou výměnou názorů – hovořilo se zde totiž o postavení zaměstnanců ve firmách a to s přihlédnutím k problematice podvodů a jejich předcházení. „To je mediálně velmi zajímavé téma a jde o určitou část života podniků, která se pouze dosti málo dostává na povrch, příliš se o ní neví. Přitom jsou podvody zaměstnanců, ať se jedná o krádeže majetku firmy, nebo o zpronevěry či o prozrazení firemních dat či tajemství, jevem nikoliv výjimečným. Mnoho majitelů či manažerů společností ani nezaznamená, že jejich podnik přichází o peníze, majetek nebo vlastní know-how,“ poznamenala profesorka Kislingerová.

Mezinárodní konferenci pod záštitou rektora vysoké školy ekonomické v Praze prof. Ing. Richarda Hindlse, CSc., Dr.h.c. uspořádala katedra podnikové ekonomiky Fakulty podnikohospodářské VŠE v rámci výzkumného projektu IGA 2 „Rozhodující aspekty vývoje konkurenceschopnosti podniků a národních ekonomik v globálním hospodářském systému“. Z jednání konference vyplynula řada zajímavých závěrů a především podnětů pro další směrování výzkumu v rámci projektu.

Na plenární zasedání navazovala jednání v sekcích.

Nové směry vývoje konkurenceschopnosti síťových odvětví včetně vlivu agropotravinářského sektoru (Ing. Jindřich Špička, Ph.D.)

Sekce byla zaměřena na identifikaci nových směrů a trendů v síťových odvětvích a na vazby energetiky a agropotravinářského komplexu. V sekci byly prezentovány dva klíčové příspěvky autorů z KPE FPH VŠE v Praze.

Cílem příspěvku Vývoj a podpora zemědělských bioplynových stanic (Špička – Krause) bylo poskytnout informace o podporách zaměřených na bioplynové stanice v ČR a podrobně o podpoře bioplynových stanic z Programu rozvoje venkova (PRV) v období 2007 – 2011. Autoři se také pokusili vyhodnotit efekty podpory bioplynových stanic z PRV za rok 2007 – 2010. Na podkladě provedených analýz bylo prokázáno, že podpora zemědělských bioplynových stanic je podporou převážně středních a velkých zemědělských podniků právnických osob. Pozitivum investiční podpory zemědělských bioplynových stanic je možné vidět ve zvýšení ekonomické životaschopnosti zemědělských podniků (za současného systému podpor v zemědělství), zejména produktivity půdy a práce. V souvislosti s investicí do bioplynových stanic také dochází k významné změně kapitálové struktury podniků. Diskutovány byly environmentální efekty provozu bioplynových stanic včetně vlivu na komfort bydlení na venkově.

 Postavení zaměstnanců ve firmách, nástroje předcházení a odhalování podvodů (Prof. Ing. Jiří Dvořáček, CSc.)

V úvodním slovu prof. Dvořáček přistoupil k podrobné specifikaci klíčových slov, která tvořila obsahovou náplň jednání sekce (viz prezentace). Východiskem byla jednak strategie Evropa 2020, jednak národní program vlády ČR známý pod názvem „Zpět na vrchol“, tj. cíl zařadit českou ekonomiku mezi dvacítku nejvyspělejších ekonomik světa. Pozornost byla věnována jak doposud přijatým opatřením, tak i záměrům souvisejícím s problematikou sekce. Diskuse byla zaměřena na určitou izolovanost opožděné zavádění vytyčených opatření a navrhovaných nástrojů do praxe. Ing. Surynek jak z psychologického, tak i ekonomického hlediska přiblížil současnou problematiku personálního managementu. Na základě jeho vystoupení byla diskuse zaměřena především na tzv. „prekérní práci „ (podrobněji viz přiložená prezentace). Ing. Tondlová ve svém vystoupení ukázala na vývoj podvodného jednání v době ekonomické krize a nastínila cesty, jak se podvodům do budoucna bránit. Diskuse v sekci směřovala k prezentaci vlastních zkušeností účastníků sekce s podvodným jednáním v ekonomickém prostředí České republiky. Velký ohlas vyvolal příspěvek pana Ing. Jannise Dyonipoulose, který se zabýval situací na řeckém trhu práce a ukázal na zkreslení, kterých se dopouštějí nejenom média, ale i vlády zemí Eurozóny, pokud situaci v Řecku analyzují. Jednání v sekci nemělo charakter výlučné kritiky, ale zaměřilo se i na analýzu možných východisek v problematice, kterou se sekce zabývala.

 Vliv manažerských struktur a kvality řízení podniku na jeho konkurenceschopnost v době hospodářských turbulencí (Prof. Ing. Milan Malý, CSc.)

V sekci „bylo předneseno 6 příspěvků, z toho dva v anglickém jazyce. Příspěvky byly vesměs zaměřeny na hlavní problém, vyplývající z názvu sekce, kterým byl vztah organizace a řízení podniku a jeho konkurenceschopnost. Toto téma bylo analyzováno z různých aspektů. Rámcově celou problematiku zastřešoval vztah mezi efektivností správních orgánů jako jednoho z faktorů konkurenceschopnosti. Jako dílčí problém, odvozený z tohoto vztahu, byla uvedena vazba mezi systémem odměňování vedoucích pracovníků a jeho vlivem na výkonnost. Další z analyzovaných souvislostí byl vliv životního cyklu na efektivnost vrcholového managementu. Podobně ve zbývajících příspěvcích byla řešena problematika růstu podniku a změn v systému vlastnické kontroly, možnosti kvantifikace vlivu kvality řízení na konkurenceschopnost. Z dané problematiky poněkud vybočoval příspěvek zabývající se problémy efektivnosti informačních turistických center.

Po přednesení každého příspěvku následovala věcná a bohatá diskuze, která vedle referátů poskytla všem zúčastněným řadu podnětů pro jejich další vědeckou a odbornou práci, stejně jako impulzy a náměty pro praktickou aplikaci v podnicích.

 Faktory rozvoje trvalé výkonnosti podniků a organizací s ohledem na lokální i globální prostor (Doc. Ing. RNDr. Hana Scholleová, Ph.D.)

Jednání sekce bylo velmi přínosné jak z hlediska přednesených témat, tak diskuze.

Často se poukazovalo nejen na nové trendy vědecké, ale naopak na návrat nebo spíše obrat po spirále ke klasickým hodnotám a to v praktickém ekonomickém světě.

Účastníci sekce se shodli na významu sledování úspěšnosti podniku a hospodářství nejen v globálním světě velkých úspěšných firem, ale i na tom, že jen ten, kdo je úspěšný lokálně, může být i úspěšný globálně. Konkurenceschopnost národní ekonomiky, tak firem je třeba budovat dlouhodobým utvářením strategie, která se zaměří i na faktory růstu, které byly dříve vnímány pouze jako součást produkčního procesu, ačkoli tvoří významnou hodnotu pro dlouhodobou konkurenční výhodu – ať již je to systém řízení, zaměstnanci nebo inovace. Stejně jako je třeba ve firmách na všech úrovních vytvářet trvale se rozvíjející vyvážený sortiment, je třeba, aby podobně postupoval stát, který musí, ať již přímými nebo nepřímými nástroji podporovat stejnou měrou nejen velké, ale i lokální podnikání.

 Insolvence českých podnikatelských subjektů od roku 2008 v závislosti na hospodářském cyklu, legislativních změnách, vývoj hodnoty aktiv podniků v procesu insolvence (Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.)

Insolvence je v současné době tématem, které můžeme, s ohledem na probíhající pokles v ekonomice, považovat za velmi aktuální, a to nejen s ohledem na podnikovou sféru, kde řada podniků se dostává do problémů s likviditou a nedostatečným objemem zakázek, ale i v řadách obyvatelstva, kde do osobního bankrot zažívá stále více spoluobčanů. V letech 2011 a 2012 došlo k enormnímu nárůstu počtu insolvenčních návrhů, který se tak stal jedním z podstatných znaků ekonomického vývoje v České republice. V rámci této sekce mimo jiné zaznělo, že nejzávažnější je situace v Moravskoslezském kraji, kde se do insolvence dostalo 3,81 % z celkového počtu ekonomických jednotek v kraji; tato skutečnost se promítla i ve vysoké úrovni míry nezaměstnanosti, která činila 11,2 % k 31. 12. 2011. Ústecký kraj, který má nejvyšší míru nezaměstnanosti v ČR ve výši 12,9 % má naopak relativně nižší procento insolvencí, pouze 2,44 %, ale i nízký počet ekonomicky aktivních ekonomických subjektů. Shoda účastníků konference nastala v odhadu vývoje na období 2012 a 2013, kdy nelze očekávat zásadní obrat k lepšímu, naopak u odhadu nezaměstnanosti lze očekávat zvýšení až k hladině kolem 9,5 % práceschopného obyvatelstva; z predikcí ČNB a Ministerstva financí dosud publikovaných lze rovněž vyvodit předpověď, že celková ekonomická situace se bude spíše zhoršovat. Co se týká výhledu na rok 2014 lze s vysokou pravděpodobností očekávat, že nedojde k dalšímu nárůstu insolvenčních návrhů s ohledem na zmírnění tlaků v ekonomice. V rámci sekce se ukázal nový zajímavý problém, který upozornil na vznik zatím neznámých rizik v oblasti insolvencí. Podle údajů Evropské komise (CEBRE, 2012) byl v mnoha státech EU zaznamenán nárůst insolvenčních řízení až o 20 % a v tomto kontextu činí odhadované ztráty cca 1,7 mld. Euro; v průměru se v EU dostane denně 600 firem do insolvence (jedná se o malé a střední podniky). Vzniká nový fenomén přeshraničních insolvencí, které již aktuálně vznikají a dále budou vznikat dodatečné problémy nejen právního, ale i ekonomického charakteru, zvláště pak v oblasti mezinárodních smluv upravujících mezinárodní vztahy; významné otazníky vznikají i v otázce získávání objektivních informací o insolvenčních řízeních včetně analýzy a hodnocení rizika odporovatelnosti transakcí, eventuálně zpochybnění platnosti a účinnosti právních úkolů včetně postupů ovlivňujících insolventnost dlužníka. Je tedy patrné, že i zde je patrná tendence překračování lokálního rámce insolvenčních řízení na úroveň globální.

V Praze dne 2. listopadu 2012
Eva Kislingerová

Sborník příspěvků

K dispozici zájemcům je sborník příspěvků z konference (pdf dokument o velikosti 6,23 MB).

Program

8,30 – 10,00 Prezentace účastníků
10,00 –13,00 Plenární zasedání - přivítání účastníků konference, vystoupení předních odborníků
13,00 – 14,00 Oběd
14,00 – 17,00 Jednání v sekcích
17,00 – 22,00 Společenské setkání účastníků konference

Program plenárního zasedání

Ing. Mojmír Hampl, Ph.D., viceguvernér ČNB
My v ČR a naše krátkodobé (krátkozraké?) uvažování
Ing. Vladimír Bártl, MBA , vedoucí Úřadu Ministerstva průmyslu a obchodu
Dvě cesty ke snižování administrativní zátěže podnikatelů
prezentace v pdf
Ing. Luboš Strachota, RWE
Měření výkonnosti v regulovaných odvětvích
prezentace v pdf
Ing. Jiří Kočárek, předseda představenstva a majitel firmy EcoGlass, a.s.
Vize a jejich naplňování při založení a rozvoji rodinné společnosti
Ing. Jan Hora, majitel firmy J.H.Juwel, Ing. Jan Hora, spol. s r.o.
Je rodinná firma stabilizující ekonomická jednotka společnosti?
prezentace v pdf
Ing. Martin Málek, společník a finanční ředitel ComAp, spol. s r.o.
Firemní kultura a úspěch firmy
prezentace v pdf
Ing. Jiří Rajl, výkonný ředitel LL CB
Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost
prezentace v pdf

Sekce

Nové směry vývoje konkurenceschopnosti síťových odvětví včetně vlivu agropotravinářského sektoru

Doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D., Ing. Jindřich Špička, Ph.D.
Klíčová slova
Síťová odvětví; obnovitelné zdroje; nový vztah energetiky a zemědělství; bioplynové stanice

Postavení zaměstnanců ve firmách, nástroje předcházení a odhalování podvodů

Prof. Ing. Jiří Dvořáček, CSc.
Klíčová slova
Zaměstnavatel, zaměstnanec, loajalita, angažovanost, sociální konflikty, příčiny a druhy podvodů, preventivní opatření

Vliv manažerských struktur a kvality řízení podniku na jeho konkurenceschopnost v době hospodářských turbulencí

Prof. Ing. Milan Malý, CSc.
Klíčová slova
vliv změny vlastnických struktur na výkonnost podniku, vliv na konkurenční způsobilost, odolnost podniku v globálním prostředí a jak na její posílení

Faktory rozvoje trvalé výkonnosti podniků a organizací s ohledem na lokální i globální prostor

Doc. Ing. RNDr. Hana Scholleová, Ph.D.
Klíčová slova
Výkonnost, prosperita, měkké faktory měření výkonnosti

Insolvence českých podnikatelských subjektů od roku 2008 v závislosti na hospodářském cyklu, legislativních změnách, vývoj hodnoty aktiv podniků v procesu insolvence

Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.
Klíčová slova
Insolvence, osobní bankrot, věřitel versus zajištěný věřitel, transakční náklady insolvence

Organizační záležitosti

Datum: 26. října 2012
Uzávěrka přihlášek:  do naplnění kapacity
Příspěvky do sborníku: 30. září 2012
Bez vložného.

Vědecký výbor

Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.
Ing. Mojmír Hampl, viceguvernér ČNB
Ing. Vladimír Bártl, MBA, ředitel sekce podnikání Ministerstva průmyslu a obchodu
Prof. Ing. Antonín Slaný, CSc., vedoucí katedry ekonomie, Ekonomicko-správní fakulta MUNI v Brně

Organizační výbor

Ing. Jindřich Špička, Ph.D. - jindrich.spicka@vse.cz
Ing. Dagmar Čámská - xcamd01@vse.cz
Mgr. Jiří Kotáb - jiri.kotab@vse.cz
Ivana Vostřelová - ivana.vostrelova@vse.cz
Telefon: 224 098 349