Diplomové práce

 • Přehled témat všech kvalifikačních prací vypisovaných katedrou je k dispozici v ISIS.

Témata diplomových prací aktuálně poptávaných firemními partnery

Ice-industrias services, a.s.

 • Analýza rizik společnosti
  Charakteristika problematiky: Analýza rizik společnosti ice – industrial services zabývající se realizací
  průmyslové automatizace.
  Cíle diplomové práce: Analýza společnosti, identifikace rizik a návrh jejich omezení v souvislosti s
  optimalizací strategického řízení organizace.
 • Analýza rizik projektu
  Charakteristika problematiky: Ve společnosti ice – industrial services zabývající se realizací průmyslové
  automatizace provést analýzu rizik na vzorku projektů a zpracovat doporučení pro zvýšení efektivity řízení projektů.
  Cíle diplomové práce: Analýza a identifikace všech potenciálních i reálných rizik. Finanční analýza projektu a jejich zhodnocení. Navrhnout opatření, která tato rizika eliminují. Zhotovení tabulky rizik. Optimalizace výkonnosti projektů v návaznosti na management rizika.
 • Finanční analýza společnosti
  Charakteristika problematiky: Finanční analýza společnosti ice – industrial services zabývající se realizací
  průmyslové automatizace. Využití klasických metod elementární analýzy, včetně aplikace bonitních a bankrotních modelů na společnost.
  Cíle diplomové práce: Z hlediska finanční analýzy identifikovat silné a slabé stránky společnosti a charakterizovat její výkonnost. Za pomoci klíčových ukazatelů popsat stávající status společnosti, vyhodnotit finanční situaci a predikovat další fungování společnosti. Výsledky analýzy shrnout do nástroje, který poslouží k efektivnějšímu řízení podniku. Finanční analýza projektu s ohledem na výnosnost a efektivitu.
 • Analýza konkurence
  Charakteristika problematiky: Analýza konkurenčních firem společnosti ice – industrial services zabývající se realizací průmyslové automatizace.
  Cíle diplomové práce: Diagnostika konkurenčního prostředí v odvětví průmyslové automatizace na evropském trhu s důrazem na identifikaci konkurenčních výhod společnosti. A vytvoření dokumentu, který navrhne marketingový plán a strategii vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti.

Odkaz na web firmy ice-industrial services, a. s. je zde.

Kontaktní osoba na katedře strategie: Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.