Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

29.3.2018 - Děkanský den

Hledat
Pokročilé hledání
Strouhal, Jiří a kol.: Oceňování v účetnictví

Související stránky

1. vydání : Wolters Kluwer ČR 2013. ISBN 978-80-7478-366-1.

Publikace z pera autorského kolektivu soustředěného kolem Jiřího Strouhala je zaměřena na problematiku oceňování v účetnictví. Jsou diskutovány teoretické přístupy ke stanovení hodnoty v účetnictví, které jsou pak dále prakticky znázorněny na přístupu mezinárodních standardů IFRS a českých účetních pravidel.

Soudobá vědecká literatura v posledních letech diskutuje přesun z výkaznictví v historických cenách směrem k výkaznictví v reálných hodnotách, a tak autoři tohoto titulu právě tuto oceňovací bázi podrobují kritické analýze. Kniha rovněž naznačuje dopady těchto různých oceňovacích modelů na vybrané finanční ukazatele. Výzkumná část publikace je věnována aktuálním trendům výkaznictví a zveřejňování společností v České republice. Výsledky kvalitativního výzkumu jsou zobecněny a jsou rovněž východiskem pro praktickou část textu.

Do jisté míry ojedinělá je tato publikace i díky části věnované převodním cenám, které jsou poprvé detailně popsány v titulu věnovaném účetní problematice.

Kniha bude využita jako základní literatura povinného kursu v rámci inovované vedlejší specializace Finanční manažer – 3PE436 Účetní informace pro finanční řízení.

Obsah: http://obchod.wkcr.cz/images/stories/pdf/obsah/Obsah_Ocenovani_v_ucetnictvi.pdf
Ukázka: http://obchod.wkcr.cz/images/stories/pdf/ukazka/Ukazka_Ocenovani_v_ucetnictvi.pdf

Na knize se podíleli:

 • doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.(Katedra podnikové ekonomiky; účetní expert – president Komory certifikovaných účetních České republiky)
  • část věnovaná teoretickým aspektům oceňování (ve spolupráci s doc. Smrčkou a doc. Dvořákovou) a část věnovaná oceňování v účetnictví ČR
 • doc. Ing. Luboš Smrčka, Ph.D.(Katedra podnikové ekonomiky; insolvenční správce)
  • část věnovaná teoretickým aspektům oceňování (ve spolupráci s doc. Strouhalem a doc. Dvořákovou) a část věnovaná oceňování v insolvenci
 • Ing. Ladislav Tyll, Ph.D., MBA(Katedra podnikové ekonomiky; expert na transferové ceny)
  • část věnovaná převodním cenám (ve spolupráci s Ing. Kolářem)
 • Ing. Michal Kolář(externí doktorand Katedry podnikové ekonomiky)
  • část věnovaná převodním cenám (ve spolupráci s dr. Tyllem)
 • doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.(Katedra finančního účetnictví a auditingu; školitelka IFRS)
  • část věnovaná teoretickým aspektům oceňování (ve spolupráci s doc. Strouhalem a doc. Smrčkou)
 • Ing. Roman Sklenár(externí doktorand Katedry finančního účetnictví a auditingu; business project manager v kyperské Nicosii)
  • část věnovaná účetním aspektům přeshraničních fúzí

Řekli o knize:

 • doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D.(VŠCHT v Praze)
  • Novinkou v české účetní literatuře je nepochybně čtvrtá pasáž knihy zaměřená na oblast transferových, tedy převodních cen. Jedná se pravděpodobně o první ucelené zpracování této problematiky z účetního pohledu, navíc mimořádně prakticky využitelné, neboť konkrétní metody jsou naznačeny i na konkrétních příkladech.
 • doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D.(Škoda Auto Vysoká škola)
  • Kniha komplexně postihuje analyzovanou problematiku nejen z hlediska teoretického, ale i praktického, a tak může sloužit jako vhodný studijní materiál pro odbornou veřejnost, studenty vysokých škol, ale i podnikatelskou veřejnost. Mimoto je třeba zdůraznit, že tato publikace přináší nové vědecké poznatky, zejména v oblasti chování společností, a dále v oblasti analýzy oceňování v různých účetních systémech (česká pravidla versus standardy IFRS).

Publikace byla schválena vědeckou radou nakladatelství Wolters Kluwer ČR a je závěrečným výstupem projektu P403/11/0002 „Aktuální problémy oceňování pro potřeby řízení společnosti: vlastnický a manažerský přístup“ registrovaného u Grantové agentury České republiky.