Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

29.3.2018 - Děkanský den

Hledat
Pokročilé hledání
Synek, Miloslav – Mikan, Pavel – Vávrová, Hana: Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce

Související stránky

3., přepracované vydání : Nakladatelství Oeconomica Praha 2011. 70 stran. ISBN 978-80-245-1819-0

Učební pomůcka má pomoci studentům při zpracování jejich seminárních, bakalářských a diplomových prací, studentům doktorského studia při psaní doktorských disertačních prací a účastníkům různých kurzů při psaní jejich závěrečných prací. Má jim naznačit postup při zpracování a ukázat, jak bakalářská, diplomová, seminární, doktorská resp. jiná písemná práce má po obsahové i formální stránce vypadat.

Všechny tyto práce by měly být dobré i po formální stránce, měly by dodržovat vžitou a normami přijatou úpravu písemností (viz normy ČSN ISO v seznamu literatury).

Ke zpracování bakalářských a diplomových prací přistupují studenti v závěrečných ročnících příslušného stupně studia. Těmito pracemi má student prokázat schopnost aplikovat teoretické poznatky získané v průběhu celého studia na řešení určitého konkrétního praktického problému. To předpokládá vybrat potřebné podklady, ty zpracovat, analyzovat a zhodnotit a vyvodit z nich správné závěry. Kromě bakalářské a diplomové práce zpracovává každý student celou řadu seminárních prací.

Tuto učební pomůcku mohou studenti využít i při zpracování všech ostatních písemných prací.

Publikace je členěna do následujících kapitol:

1 Postup při zpracování diplomové, seminární a bakalářské práce
2 Bakalářské práce
3 Diplomové práce
4 Doktorská disertační práce (disertace)
5  Úprava písemných prací
6 Tabulky a obrázky
7 Autorská práva, bibliografická citace, odkaz na citaci a seznam literatury
8 Obhajoba bakalářské, diplomové a doktorské práce a jejich hodnocení