Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

29.3.2018 - Děkanský den

Hledat
Pokročilé hledání
Kislingerová, Eva a kol.: Nové trendy ve vývoji konkurenceschopnosti podniků České republiky v globální světové ekonomice

Související stránky

nove_trendy_ve_vyvoji_konkurenceschopnosti1. vydání : Nakladatelství C. H. Beck 2014. 208 stran. ISBN 978-80-7400-537-4.

Kniha je zaměřena na nejvýše aktuální otázky. Jejím cílem je identifikovat, jakými charakteristikami se vyznačuje současný ekonomický systém a jaký dopad mají změny vnějšího prostředí a měnícího se ekonomického systému na fungování podniků.

Vývoj posledních desetiletí v reálné ekonomice a také vývoj v ekonomické vědě ukazují, že i když je hospodářské světové prostředí stále složitější, základní ekonomické zákonitosti zůstávají v platnosti. Konkurenceschopnost ekonomických subjektů může být zlepšena specifickými vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci nebo horizontálními řídicími systémy či například zvláštními postupy v managementu, ale stále je určována především schopností dosáhnout vysoké produktivity práce. Moderní ekonomika se vyznačuje především extrémní složitostí, specializací a dalšími znaky. Nepředstavuje však nějaké další vývojové stadium v oblasti základních ekonomických vztahů a zákonitostí.

Obsah

  1. Konkurenční prostředí v ČR na začátku třetího tisíciletí
  2. Správa společností a organizační struktury
  3. Zaměstnanci a nové úlohy personálního managementu
  4. Výkonnost podniku a její řízení optikou roku 2020
  5. Slouží insolvenční řízení jako proces nové alokace kapitálu?
  6. Specifika síťových odvětví a dopad regulace do výkonnosti firem
  7. Význam a vývoj produkce a spotřeby obnovitelných zdrojů energie
  8. Budoucnost konkurenceschopnosti českých podniků

Za každou kapitolou jsou odkazy na aktuální související literaturu, shrnutí kapitoly a klíčová slova. Součástí publikace je také rejstřík.

Kniha je určena především manažerům podniků, a to bez ohledu na to, ve kterém odvětví hospodářství působí. Naleznou zde aktuální informace, které jim umožní lépe pochopit změny vnějšího prostředí, a také inspiraci, jak na tyto změny vhodně reagovat, aby jejich podnik i v tomto složitém prostředí na vysoce konkurenčních trzích obstál.

Publikaci lze doporučit také studentům vysokých škol ekonomického zaměření, zejména těm, kteří studují obory podniková ekonomika, management a personalistika.

Vedoucí autorského kolektivu:

prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

Autorský kolektiv (abecedně):

doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.
Ing. Josef Krause, Ph.D.
Ing. et Ing. Ondřej Machek, MBA, Ph.D.
prof. Ing. Milan Malý, CSc.
doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
Ing. Ondřej Nowak, Ph.D.
doc. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.
Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D.
doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc.
PhDr. Alois Surynek, Ph.D.
Ing. Jindřich Špička, Ph.D.

Monografie je jedním z výstupů projektu VŠE IP300040, tzv. IGA2 s názvem "Konkurenceschopnost", dílčího projektu "Rozhodující aspekty vývoje konkurenceschopnosti podniků a národních ekonomik v globálním hospodářském systému".